क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम स‌ञ्चालन निर्देशिका, २०७७ सूचना/समाचार / प्रकाशन 2021-01-20 15:23:58
 
2 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ( दोश्रो संशोधन ) सूचना/समाचार / प्रकाशन 2021-01-20 15:25:49
 
3 तराइ-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ सूचना/समाचार / प्रकाशन 2021-01-20 15:27:32
 
4 तराई मधेश कार्यक्रम सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:32:19
 
5 आयोजना/कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:35:06
 
6 आयोजना कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धमा सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:36:19
 
7 निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धमा सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:37:16
 
8 तराई मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:38:06
 
9 ०७६/७७ को लागि आयोजना कार्यक्रम पेश गर्ने सम्वन्धमा कार्यक्रम सम्बन्धमा सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:39:40
 
10 आ.व. ०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:41:41
 
 

ताजा सूचना