परिचय

तराई–मधेशका मानव विकास सुचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूमा भौतिक पूर्वाधार लगायत विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी सघन रूपमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न एवं जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम मार्फत आवश्यक विकास कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकाले सुशासन

(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट “तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५” लागू गरिएको छ ।