क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 आ.व ०७५/७६ को समीक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७६/०५/२४ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:42:37
 
2 आ.व ०७५/७६ को समीक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७६/०५/२९ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:44:17
 
3 आ.व ०७५/७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७६/०६/२४ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:44:50
 
4 आ.व ०७५/७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७६/०६/२७ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:45:21
 
5 आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा ०७६/०५/२४ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:46:02
 
6 सूचना कार्यान्वन सम्बन्ध सूचना/समाचार / सूचना 2021-03-18 15:05:10
 
7 प्रगति प्रतिवेदन पठाउने बारे। २०८०/०२/३२ सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-15 11:45:49
 
8 स्वीकृत आयोजनाको अवस्था एवं प्रगति प्रविष्ट गर्ने सम्वन्धमा २०७६-०९-१७ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:46:44
 
9 आ.व. ०७७/०७८ को लागि आयोजना/कार्यक्रम माग/प्रस्ताव गर्ने सम्वन्धी सुचना (२०७६/१०/२८) सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:47:23
 
10 जानकारी सम्वन्धमा ०७७-०३-७ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:48:09
 

ताजा सूचना