क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-02 14:09:47
 
2 बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। सूचना/समाचार / सूचना 2023-05-22 11:52:55
 
3 आ.व २०८०/८१ मा सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रम माग प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना। सूचना/समाचार / सूचना 2023-01-25 14:33:42
 
4 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७९। सूचना/समाचार / सूचना 2023-01-25 14:30:35
 
5 एकिकृत बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७८/०७९ सूचना/समाचार / सूचना 2022-10-14 13:33:33
6 आ.व २०७९/०८० का स्वीकृत आयोजना/कार्यक्रमहरु सूचना/समाचार / सूचना 2022-10-14 11:42:23
 
7 सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार / सूचना 2022-07-17 12:04:23
 
8 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा २०७९/३/२७ सूचना/समाचार / सूचना 2022-07-11 13:50:39
 
9 बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग/प्रगति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । २०७९/३/०९ सूचना/समाचार / सूचना 2022-06-24 18:40:59
 
10 वार्षिक समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७८-१०-३ सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-17 15:32:07