क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा।२०८०-०७-१६ सूचना/समाचार / सूचना 2023-11-02 15:34:44
 
2 बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्वन्धमा।२०८०/०४/०८ सूचना/समाचार / सूचना 2023-07-25 11:32:18
 
3 आ.व ०८०/८१ को तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमबाट स्वीकृत आयोजना/कार्यक्रमहरु सूचना/समाचार / सूचना 2023-10-04 11:45:26
 
4 बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा।२०८०/०३/११ सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-26 11:47:31
 
5 प्रगति प्रतिवेदन पठाउने बारे। २०८०/०२/३२ सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-15 11:45:49
 
6 प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा। २०८०/०२/२६ सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-09 13:13:33
 
7 समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-02 14:09:47
 
8 बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। सूचना/समाचार / सूचना 2023-05-22 11:52:55
 
9 आ.व २०८०/८१ मा सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रम माग प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना। सूचना/समाचार / सूचना 2023-01-25 14:33:42
 
10 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७९। सूचना/समाचार / सूचना 2023-01-25 14:30:35
 

ताजा सूचना