क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 आ‍.व.०७६/७७ को बार्षिक प्रगति विवरण पठाउने सम्वन्धमा 2077/3/30 सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:48:46
 
2 आ.व २०७६/७७ को प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा (ताकेता) २०७७-५-२ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:49:42
 
3 आ.व २०७७/०७८ को प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा २०७७/०८/१५ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:50:24
 
4 आ.व २०७६/७७ को Virtual समिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्वन्धमा २०७७/०८/१९ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:51:05
 
5 आयोजना/कार्यक्रम माग/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना २०७७/९/२८ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:53:01
 
6 प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा २०७७/११/२८ सूचना/समाचार / सूचना 2021-03-19 10:43:40
 
7 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम संशोधित निर्देशिका २०७७ सूचना/समाचार / प्रकाशन 2021-03-26 11:13:06
8 GIS Web-Based Reporting System सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। २०७७/१२/१३ सूचना/समाचार / सूचना 2021-03-26 14:06:59
 
9 प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा २०७८/३/३१ सूचना/समाचार / सूचना 2021-07-16 11:23:00
 
10 प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा (ताकेता) २०७८-४-१४ सूचना/समाचार / सूचना 2021-07-29 15:40:30
 

ताजा सूचना