क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 आ.व ०८०/८१ को तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमबाट स्वीकृत आयोजना/कार्यक्रमहरु सूचना/समाचार / सूचना 2023-10-04 11:45:26
 
2 बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा।२०८०/०३/११ सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-26 11:47:31
 
3 प्रगति प्रतिवेदन पठाउने बारे। २०८०/०२/३२ सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-15 11:45:49
 
4 प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा। २०८०/०२/२६ सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-09 13:13:33
 
5 समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सूचना/समाचार / सूचना 2023-06-02 14:09:47
 
6 बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। सूचना/समाचार / सूचना 2023-05-22 11:52:55
 
7 आ.व २०८०/८१ मा सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रम माग प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना। सूचना/समाचार / सूचना 2023-01-25 14:33:42
 
8 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७९। सूचना/समाचार / सूचना 2023-12-14 12:32:14
9 एकिकृत बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७८/०७९ सूचना/समाचार / सूचना 2022-10-14 13:33:33
10 आ.व २०७९/०८० का स्वीकृत आयोजना/कार्यक्रमहरु सूचना/समाचार / सूचना 2022-10-14 11:42:23
 

ताजा सूचना