क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार / सूचना 2022-07-17 12:04:23
 
2 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा २०७९/३/२७ सूचना/समाचार / सूचना 2022-07-11 13:50:39
 
3 बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग/प्रगति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । २०७९/३/०९ सूचना/समाचार / सूचना 2022-06-24 18:40:59
 
4 वार्षिक समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७८-१०-३ सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-17 15:32:07
 
5 आयोजना/कार्यक्रम माग /प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-16 10:40:52
 
6 वार्षिक समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-13 14:46:08
 
7 वार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग/प्रगति सम्वन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमम सहभागिता सम्वन्धमा ।२०७८/९/२२ सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-07 15:35:12
 
8 वार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग/प्रगति सम्वन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमम सहभागिता सम्वन्धमा । सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-02 13:37:37
 
9 हाल सम्मको प्रगति विवरण उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा । सूचना/समाचार / सूचना 2021-12-15 13:04:52
 
10 प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा (ताकेता) २०७८-४-१४ सूचना/समाचार / सूचना 2021-07-29 15:40:30
 

ताजा सूचना