Loading...
GIS नक्सा
आर्थिक वर्ष :
-
जिल्ला
-
महानगरपालिका
-
उपमहानगरपालिका
-
नगरपालिका
-
गाउँपालिका
-
जम्मा नपा/गापा
-
नया आयोजना माग
-
स्वीकृत आयोजना
-
कार्य सुचारु आयोजना
-
कार्य सम्पन्न आयोजना
क्र.स.
-
आयोजना संख्या
कुल लागत
क्र.स.
आयोजना क्षेत्र
आयोजना संख्या
कुल लागत
पदाधिकारी

श्री राज कुमार गुप्ता

माननीय मन्त्री
०१-४२००२८४

श्री मुकुन्द प्रसाद निरौला

सचिव
०१-४२०००००

श्री बन्दना झा

कार्यक्रम निर्देशक
९८५१२७९६७२

श्री रेणुका साह

सूचना अधिकारी
९८५१२७९६७१