Loading...
GIS नक्सा
आर्थिक वर्ष :
-
जिल्ला
-
महानगरपालिका
-
उपमहानगरपालिका
-
नगरपालिका
-
गाउँपालिका
-
जम्मा नपा/गापा
-
नया आयोजना माग
-
स्वीकृत आयोजना
-
कार्य सुचारु आयोजना
-
कार्य सम्पन्न आयोजना
क्र.स.
-
आयोजना संख्या
कुल लागत
क्र.स.
आयोजना क्षेत्र
आयोजना संख्या
कुल लागत
पदाधिकारीः

श्री अमनलाल मोदी

माननीय मन्त्री

श्री कृष्णहरि पुस्कर

सचिव

श्री बन्दना झा

कार्यक्रम निर्देशक
९८५१२७९६७२

श्री टेक प्रसाद भट्टराई

सूचना अधिकारी
९८५१२७९६७१