परिच्छेद – ३ आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

८. आयोजना छनौट ः (क) स्थानीय तहले आवश्यकताको पहिचान गरी यस कार्यविधिको बजेट सीमाभित्र रही प्रस्तावित आयोजनाहरू अनुसूचि–२ बमोजिम केन्द्रमा माग एवं सिफारिश गर्नु पर्नेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेतको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक राय, सुझाव तथा सल्लाहका आधारमा स्थानीय तहबाट माग एवं सिफारिश भई आएका कार्यक्रमलाई आवश्यकतानुसार केन्द्रीय निर्देशक समितिले आयोजना स्वीकृतिको आधार लिन सकिनेछ ।

(ख) खण्ड ‘क’ अनुसार माग एवं सिफारिश भई आएका आयोजनाहरू मध्येबाट केन्द्रमा रहेको आयोजना छनौट समितिबाट छनौट गरी केन्द्रीय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत भए पश्चात स्थानीय तहमा अनुदान उपलब्ध गराई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(ग) आयोजना छनौट गर्दा अघिल्लो आर्थिक बर्षको आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, बजेट खर्चको अवस्था र त्यसबाट लाभान्वित समुदाय वा वर्गमा परेको प्रभाव समेतलाई आधार लिईनेछ ।

(घ) स्थानीय तहले आयोजना माग एवं सिफारिश गर्दा प्रति आयोजना रु. २५ लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना माग गर्न पाईने छैन । आयोजना छनौट गर्दा अधिकतम लागत मूल्यका दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने र स्थानीय तहको अधिकतम नगद लागत सहभागिताको सुनिश्चितता भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

(ङ) दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहका सिमानासँग जोडिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको छनौट, कार्यान्वन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्रीय निर्देशक समितिको निर्णयानुसार हुनेछ ।

९. आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया ः आयोजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्दा देहाय बमोजिम गरिनेछ ।

(क) कार्यक्रम लागु हुने स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष बैशाख मसान्तसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिने सम्भावित आयोजनाहरूको प्रस्ताव केन्द्रीय समन्वय इकाईमा पेश गर्ने ।

(ख) आयोजना छनौट समितिले स्थानीय तह÷ जनप्रतिनिधिहरूबाट माग सिफारिस भई आएका आयोजना÷कार्यक्रमहरू जेष्ठ मसान्त भित्र छनौट गरी केन्द्रीय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत भए पश्चात सो को विवरण स्थानीय तहमा उपलव्ध गराउने ।

(ग) छनौट भएका आयोजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

(घ) सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

तर,

चालु आ.व.०७५÷७६ को हकमा उपदफा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बमोजिमको प्रक्रियाको सम्बन्धमा केन्द्रीय निर्देशक समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

१०. आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनः आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) स्थानीय तहको अनुगमन समितिले आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

(ख) सम्बन्धित स्थानीय तहले यो निर्देशिका बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रमहरूको मासिक÷चौमासिक÷बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची–३ बमोजिम केन्द्रीय समन्वय इकाईमा नियमित रूपमा पठाउनु पर्नेछ ।

(ग) केन्द्रीय समन्वय ईकाइले यस कार्यविधि अनुरूप कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नेछ ।