परिच्छेद – ५ विविध :

१४. केन्द्रीय निर्देशक समिति ः (१) कार्यक्रमको उद्देश्य बमोजिम प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन र आवश्यक समन्वय गर्न गराउन देहाय बमोजिमको केन्द्रीय निर्देशक समिति रहनेछ ः

(क) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – संयोजक

(ख) . सह–सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

(ग) सह–सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा) – सदस्य

(घ) महानिर्देशक, स्थानीय पूर्वाधार विभाग

– सदस्य

(ङ) कार्यक्रम निर्देशक, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम –सदस्य–सचिव

(२) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । साथै समितिको बैठकमा संयोजकले आवश्यकतानुसार विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अन्य कुनै पदाधिकारी वा विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

१५. केन्द्रीय निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) केन्द्रीय निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः

(क) आयोजना छनौट समितिबाट छनौट भएका आयोजनालाई स्वीकृति दिने ।

(ख) कार्यक्रमको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने ।

(ग) कार्यक्रमको उद्देश्यहरू परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको आँकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

(घ) कार्यक्रमको लागि केन्द्रीय तहबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा कार्यान्वयनमा एकरूपता एवं सहजीकरण गर्ने ।

(ङ) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारावालाहरू बीच आवश्यक समन्वय गर्ने गराउने ।

(च) कार्यक्रमको अनुगमन प्रतिवेदन र समीक्षाको आधारमा सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिने ।

१६. आयोजना छनौट समिति ः (१) यस कार्यक्रमको लागि स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनाहरू छनौट गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक आयोजना छनौट समिति रहनेछ ः

(क) सह–सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, (योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा) – संयोजक

(ख) उप–सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, २ जना – सदस्य

(ग) सि.डि.ई, स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापन विभाग – सदस्य

(घ) कार्यक्रम निर्देशक, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम

– सदस्य–सचिव

(२) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । साथै समितिको बैठकमा संयोजकले आवश्यकतानुसार अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अन्य कुनै पदाधिकारी वा विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

१७. आयोजना छनौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः

१) स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनाहरूको विवरण तयार गर्ने ।

२) माग भई आएका आयोजनाहरू मध्ये रु.२५ (पच्चिस) लाख वा सो भन्दा बढी लागतका अयोजनाहरू मात्र कार्यविधि बमोजिम छनौट गर्ने ।

३) गरिबी, समावेशिता, पिछडिएको क्षेत्र, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरण जस्ता विषयलाई प्राथामिकता दिई छनौट गर्ने ।

४) स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनाहरूको आवश्यकतानुसार स्थलगत रूपमा निरीक्षण तथा रुजु ९ख्भचषष्अबतष्यल० गर्ने ।

५) स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनाहरू दफा–६ मा तोकिएको मापडण्डका आधारमा उपरोक्तानुसार छनौट गरी केन्द्रीय निर्देशक समितिमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने ।

१८. केन्द्रीय समन्वय इकाई ः (१) कार्यक्रम समन्वय तथा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयमा एक तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, केन्द्रीय समन्वय इकाई रहने छ । उक्त इकाईकोे बजेट, जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षहरू मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको इकाईको प्रमुखको रूपमा एक कार्यक्रम–निर्देशक रहनेछ ।

(३) मन्त्रालयले तोकेको निजामती सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको अधिकृत कार्यक्रम निर्देशक हुनेछ ।

१९. केन्द्रीय समन्वय इकाईको कार्यहरू ः केन्द्रीय समन्वय इकाईले देहाय बमोजिमका कार्यहरू समन्वयात्मक, नतिजामूखी र समयवद्ध रूपमा गर्ने गराउने छ ः–

(क) कार्यक्रम सम्बन्धी वार्षिक बजेट तथा आयोजनाहरू तयार गर्ने ।

(ख) स्वीकृत कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने गराउने ।

(ग) केन्द्रीय निर्देशक समिति र आयोजना छनौट समितिको सचिवालयको समेत कार्य गर्ने ।

(घ) प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने ।

(ङ) सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाट कार्यक्रमको प्रतिवेदन लिई एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने र सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।

(च) आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन, निरीक्षण एवं सुझाब दिने ।

(छ) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने ।

(ज) कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, निरिक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने ।

(झ) कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा प्रगति समीक्षा गर्ने र सुधारका लागि पेश गर्ने ।

(ञ) कार्यक्रमको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विवरण तथा छुट्टै जिन्सी अभिलेखहरू राख्ने ।

(ट) कार्यक्रमलाई प्राप्त सम्पूर्ण श्रोत र साधनहरूको समूचित उपयोग हुने गरी नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने ।

(ठ) कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रगतिको आधारमा जनशक्ति विकासका लागि स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गर्ने गराउने ।

(ड) यस कार्यविधि बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

(ढ) केन्द्रीय समन्वय इकाई मातहतका प्राविधिक कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

२०. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार ः यो कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा कुनै बाधा अवरोध वा अस्पष्टता आएमा त्यस्तो बाधा अवरोध फुकाउने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले यस कार्यविधिमा आवश्यकतानुसार व्याख्या गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

२१. खारेजी र बचाउ ः (१) सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ खारेज गरिएको छ ।

(२) सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ बमोजिम भए गरिएका कार्य यसै कार्यविधि बमोजिम भए गरिएको मानिनेछ ।