कार्यक्रम सञ्चालनका क्षेत्रहरू :

(१) भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण मार्फत सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा आर्थिक, समाजिक रूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको जीवनस्तरमा सुधार गर्न अनुुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुने अनुदान देहायका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

(क) सामूहिक आवास भवन ः यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको सार्वजनिक जग्गामा सामूहिक आवास भवन निर्माण गर्न सकिनेछ । भवनहरू निर्माण पश्चात स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम अति विपन्न परिवारलाई आवासको रूपमा न्यूनतम भाडामा वा आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि तोकी निःशुल्क उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । भवन तथा कोठा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले बेचबिखन वा हक हस्तान्तरण गर्न पाईने छैन । सामूहिक आवास भवनको स्वामित्व, सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा हुनेछ ।

(ख) सामुदायिक पूर्वाधार ः सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन निर्माण, प्रसुति सेवा केन्द्र ९द्यष्चतजष्लन ऋभलतभच०, स्वास्थ्य चौकी भवन, बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण कार्यक्रमहरू ।

(ग) सडक ः देहायको प्राथमिकता क्रमको आधारमा छनौट भएका कालोपत्रे सडक (ग्राभेल नभएकोमा सो समेत), पिसिसी वा आरसिसी ढलान, कल्भर्ट, साना पुल पुलेसा, कजवे, टेवा पर्खाल, साना झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा सम्भार लगायतका कार्यक्रमहरू ।

ड्ड वडा केन्द्रलाई स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्ने ।

ड्ड दुई वा दुईभन्दा बढी वडाकेन्द्रहरू जोड्ने ।

ड्ड स्थानीय तहभित्रका वस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू र बजार केन्द्रहरू जोड्ने ।

ड्ड तराईका टोल बस्तीलाई हुलाकी सडक वा अन्य राजमार्गसँग जोड्ने ।

तर,

सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्न, माटोजन्य कार्य वा ग्राभेलका लागि मात्र यस कार्यक्रमको रकमबाट खर्च व्यहोरिने छैन ।

घ. कृषि विकास ः खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, कृषि उपजको संकलन तथा बिक्री केन्द्र, हाटबजार केन्द्र निर्माण, डेरी उद्यम सञ्चालन र व्यवस्थापन आदि ।

ङ. खानेपानी तथा सरसफाई ः धारा, पोखरी, इनार, ट्यूबवेल जडान, ढल, सार्वजनिक शौचालय तथा ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन जडान कार्यक्रमहरू ।

च. सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण ः उत्पादनमूलक सिँचाइको निर्माण (सौर्य सिँचाइ प्रणाली समेत ) तथा नदी नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमहरू ।

छ. उर्जा ः ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रमहरू ।

ज. विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधार ः पोखरी तथा जलाशय निर्माण ।

तर यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अन्य निकायबाट सञ्चालित समान प्रकृतिका कार्यक्रमसँग दोहोरो नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।