०७६/७७ को लागि आयोजना कार्यक्रम पेश गर्ने सम्वन्धमा :